Unicefskola

Under två år har Josefinaskolan - som en av sju skolor i Sverige - varit med i ett pilotprojekt om Rättighetsbaserad skola.

Stärker barns rättigheter i skolan
En Rättighetsbaserad skola är ett initiativ av UNICEF Sverige i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting där hela skolans arbete tar sin utgångspunkt i barnkonventionen. Syftet är att aktivt stärka respekten, skyddet och främjandet av barns mänskliga rättigheter inom skolan.

Arbetet sker i ett rättighetsråd som möts regelbundet med representanter från elever, lärare och Sigtuna kommun.

Goda resultat
I Storbritannien och Canada finns sedan flera år tusentals Unicefskolor, 2013 är första året som modellen introduceras i Sverige. En studie av de rättighetsbaserade skolorna i Canada och Storbritannien visade bland annat på följande resultat:

  • Elever i de Rättighetsbaserade skolorna blev mer aktiva som utövare av sina rättigheter. Det gällde exempelvis rätten till inflytande men också att slå larm när de blev utsatta för kränkningar eller övergrepp.

  • Elevernas lust att delta i skolans utveckling ökade och de bidrog mer aktivt till att skapa en trygg och inkluderande miljö för alla elever på skolan.

  • Diskussionerna om värderingar utifrån barnkonventionen främjade elevernas respekt för olikheter vilket i sin tur minskade förekomsten av mobbning och trakasserier.

  • Ökad delaktighet och inflytande på skolan ökade elevernas självförtroende och resulterade även i ökad trivsel.

  • Med större delaktighet i utformningen av undervisningen ökade elevernas studiemotivation med förbättrade studieresultat till följd.

  • Eleverna ökade sin förståelse för globala samband och blev mer engagerade i social rättvisa för barn i världen ur ett rättighetsperspektiv.

Läs mer om En Rättighetsbaserad skola på UNICEF Sveriges hemsida