Språk

Härmningsförmågan hos barn finns kvar under de första skolåren, om än i avtagande grad. Därför börjar vi med undervisning i främmande språk redan från den andra terminen i klass 1 och sedan vidare upp genom klasserna. Vi börjar så tidigt med främmande språk eftersom vi vill ge barnen möjlighet att uppleva fler språkliga temperament än det svenska. 

Sånger, ramsor och lek
Språkundervisningen präglas till en början av sånger, ramsor och lek. Färdighet i konversation och skrift, utvecklas först i de högre klasserna, men eleverna får fortfarande uppleva och öva språket direkt. Inlärning genom översättning kommer först senare.

Språkval
Inför klass 6 gör eleverna ett ”Språkval”, vilket innebär att de väljer att fokusera på endast ett av språken franska eller tyska. Det språk man väljer fortsätter man sedan med till och med klass 9. Engelska är obligatoriskt för alla klasser.