Utvärdering

En ung människas utveckling och lärande är beroende av vuxnas vägledning och respons. På Josefinaskolan vill vi ge våra elever ett annat slags stöd än bedömning och värdering av prestationer i form av traditionella betyg.

Undantagna kravet om betyg
Betyg är svårt att förena med waldorfpedagogikens grundprinciper. Enligt dessa kommer motivationen till att lära och utvecklas, åtminstone hos de yngre barnen, från lusten att upptäcka och uppleva, inte från att prestera höga betyg. Som waldorfskola är vi därför undantagna från kravet om betyg fram till årskurs 9.

Läsårsbrev
Som stöd till våra elevers utveckling, har vi istället ett skriftligt dokument som vi kallar Läsårsbrev. Det beskriver i en positiv anda vad eleven har åstadkommit under det gångna läsåret och tips att tänka på inför det kommande läsåret.

Utvecklingssamtal
I början av höstterminen följs läsårsbrevet upp i ett utvecklingssamtal där vi följer Skolverkets direktiv på upplägg och innehåll. Därefter gör vi en avstämning vid slutet av höstterminen i form av ett skriftligt omdöme som följs upp av ytterligare ett utvecklingssamtal i början av vårterminen.

Bra kunskapsnivå
För övrigt gör våra elever de nationella proven som på andra skolor. Här ligger våra elever ofta över snittet jämfört med övriga skolor i kommunen, vilket visar att vår skola står sig väl i kunskapsnivå.

Som ni kan se i statistiken från skolverket.

SIRIS