Eurytmi

Eurytmi är en rörelsekonst som är ett viktigt inslag i waldorfpedagogiken. Grunden i eurytmin är den mänskliga förmågan till sång och tal. Släktskap finns med konstarter som skådespelarkonsten genom det dramatiska och språkliga uttrycket, dansen genom musikaliska rörelser, målarkonsten genom den stora betydelsen av färg på dräkter och i rummet, arkitekturen genom geometriska formprinciper.

Utvecklar många sidor
Forskning har visat att eurytmin inte bara utvecklar den spatiala intelligensen (som har att göra med rumsuppfattning) och den kinestetiska intelligensen (som är kopplad till muskelrörelser), utan också den interpersonella (som handlar om att förstå sina medmänniskor) och den lingvistiska (som handlar om språk).

Integreras med andra ämnen
På Josefinaskolan integrerar vi inlärningen av andra ämnen och teman med eurytmin. Barnen får öva och bearbeta sina nyförvärvade kunskaper genom koreografier av poesi, prosa och musik. Det är en process som berör hela individen såväl som hela gruppen. Genom att eurytmi tränas i grupp, koncentrerar barnen och ungdomarna sig på den egna rörelsen samtidigt som de utvecklar förmågan till att förnimma hela gruppens rörelse.